Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 44: Olivia

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:00:57 | |Chế độ đọc
Tôi rút Eleanor ra khỏi mặt đất. Giọng cô ta vang lên ngay lập tức.8 s) f4 ~% T4 N6 d) t6 p+ F; Y
+ q1 b& X* E' G  G3 m5 l, x: t- m! v
(Đồ khốn nhà ngươi, sài toàn lực mà ném một quý cô như vậy sao!)3 p0 H! }9 K8 X0 q" @$ O  s, Q
; ]- r4 y* {* D* P8 o2 Z7 n
[Vừa rồi là tình huống khẩn cấp nên chịu thôi. Cô là thứ duy nhất tôi có trong tay để ném, tôi đâu thể nỡ lòng nào mà ném Hikari chứ.]
3 I$ S" o/ u& J! C% r( % f4 F  k* ! q7 W) j
(Tất nhiên là không thể ném Hikari rồi!)/ C, ^( F+ @2 O1 }- z, M1 z
$ ]/ }8 D# O5 {: l) i
[Với cả, chỉ cô mới đủ khả năng ngăn con Rồng đó.]) `7 C# f. E5 ]6 P  Q& ]
* k+ ) [. t. F4 q/ V) B5 j' w
Cái con Rồng này mới nãy còn đá bỏ mẹ mấy ông lính để mở đường lao lên phía trước, giờ đã dừng lại rồi.
: V0 G! ^1 F; t; G! h, k9 O% Z) G1 J/ K1 i  e# ^
[Quả nhiên với sự hiện diện của cô, con Rồng này cũng phải bất giác mà dừng lại. Quỷ kiếm Eleanor đúng không chỉ có hư danh.]/ 3 i. H8 p* |6 q  @

0 `8 ~0 o" z9 V& y2 t[( Đúng là Okaa-san có khác~)]. E2 u+ k3 S$ l+ 2 J$ a* A( M
# : |+ h1 {/ ~; |  m; w
(B-buồn cười! Đó chỉ là lẽ thường thôi.)

6 C1 n9 F7 ]5 t$ I' f8 `5 S9 B
$ |2 K3 r+ i( `Hikari nói ngọt vào, Eleanor cũng đành nhún nhường.% W# A2 d' ~) O# w3 y2 @
0 n! X1 P: C6 H% D1 @+ l# t3 X. l+ x
Hình ảnh Loli Eleanor đang quay mặt đi xấu hổ hiện ra trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.% ?  N1 ?& Y6 y- C; A$ _
: t/ U* a7 q( J' f5 w' P; P
Đứng đối điện con Rồng là Helena.
  f# b( p( C4 z& ?% v" Y
8 `4 M5 k# k* p; F& e. SĐược bao quanh bởi binh lính, Helena nhìn chăm chăm về tôi.
$ }+ f$ o; y7 t+ }: L/ U4 L# ^- p) a6 t* Y$ V8 o% H  a5 @" u
"Helena!"% u2 [0 i7 w4 r3 M( g% f( P% r

! i6 i3 J: $ q* Q7 H$ u"Vâng!". F* K. ~0 Z5 I/ C- k5 d. , I

/ `% L% S1 U- P"Cứ để cho ta!"& [+ f0 g. B( J7 ~

; z; `9 % i; N  O; p" e8 l"--! Chúc chàng bình an."& s1 c" X: `! |! k

  B5 E9 K- o# W6 A( _7 `, Z$ w7 ?Nói rồi nàng ấy quay sang ra lệnh cho binh lính.  x2 b* L% }' S# ~

6 ?* ~' v1 i) H2 Y! L8 C; L: s* L5 dNgay lập tức đội hình bảo vệ Helena vẫn được giữ nguyên nhưng họ đang rút về., N% c; : O; J) d( z2 [4 r! ]

4 A( a' ~; H+ A, U
Xác nhận điều đó, tôi quay sang đối đầu với con Rồng.
7 ~1 A. ?4 L  k  |! M! p5 ~
1 c# g0 r% s3 }. Q( U8 ]Nó to một cách lố bịch, cơ mà không phải vảy nó chuyển sang màu đỏ, mà chính xác hơn là vảy nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ.
1 I4 a. D* r+ F( _5 {! ^' }. [: x. D! {! X+ U& `0 s0 Q
Nó lườm tôi đầy sát khí.
% s2 L) e6 z8 @9 r! v# ~5 f: {3 h9 b$ X* X% k+ r1 {" H0 c
"Ghuooooooooooooooon!"
1 o4 ?# C! Q$ e- G" ~# q9 b: [# R2 p% m; `
Nó gầm lên một tiếng vang trời, gió tạo ra đập vào cơ thể tôi.1 t( d) [" ~1 c' m5 s, R5 c# q7 B
: G+ w, S/ D0 {" U9 G, x1
Tiếp thì nó vung chân dậm xuống tôi.+ q/ n; k" a+ o; p' {
& c" `/ E3 A, F8 L
Né sang một bên, tôi chém cái chân đã chạm đất ấy với Eleanor.  @2 n8 Q2 h* L  }2 C2 ?% {! _

' z, a/ t6 f  u( {Âm thanh của hai thứ kim loại va chạm vang lên, Eleanor nảy ngược lại trước phản lực.8 q8 W/ O1 N: p$ e: D3 m
# `# l5 P3 }; X9 K) S1 S) V
"Cứng giữ chời."1 X+ Z" ~+ ~, E0 z

% ]4 G$ J( 9 Z+ q; P1 p(Quả là cứng thật.)# L9 O6 O. G( ^' `/ m% A

0 e& o4 a% w* J8 E/ u! E
[(Otou-san không sao chứ?)]
6 G0 Z1 s$ _8 E1 M% F8 _
: s# d, K/ w% m' }+ C7 X" WGiọng Hikari lo lắng cho tôi vang vọng trong tâm trí.% T( V1 h: @* S; W. _0 u3 T
: P  `$ L9 z5 K% X
[Không sao đâu con, ổn chứ Eleanor.]
; n4 w' T+ m  |; m/ B- S4 V
# E9 i4 o% v6 J4 p(Tất nhiên rồi.)
! b- @1 ~: Y1 j0 w3 }' T& C( Q* d# ~
- Z8 a% ! s3 b  ^[(Thật cứ ạ?)]$ {, S0 b; r: S& M1 M1 B- v* o' a! Y; Y
2 e! R+ `5 ?/ o  _4 g( , f) j
Nghe vẫn còn lo lắm.0 r2 d) |0 y) k7 }# E) c/ d/ o
7 ~3 v  ?% k( s
[Chắc phải thế hiện cho con bé thấy thôi.]+ M3 j: u- O# R4 W1 w# K  R

) p. F6 f# y. ~: I. b(Hẳn rồi.)
# r) D# P* S* v  j1 z( C' d2 R: ~' e
Eleanor cùng Hikari.$ G- ]9 T/ I6 L) d0 }1 `
1 A' b' |( T7 `
Thủ thế với Eleanor xuôi tay phải, còn Hikari ngược tay trái (cầm kiếm theo kiểu lưỡi kiếm chốc xuống.)
; c3 e# y" v; [6 L8 ^. w5 b; ; R% K
/ ^! w  A4 @  t; A, e" u5 oTích tụ tà khí vào người, tôi lao về khía con Rồng.
" m1 [5 M; C/ n4 P; N3 r) w

5 F& O$ O! {4 L3 P" |* {1 {) L2 f*****
2 ^0 h) d+ T- g, u5 ^! a
8 h0 h0 H* F* }/ W"Helena-sama! Chúng ta nên lui về đâu?"' J% z5 c. ^( D+ y  ?* h% Y. V
4 x' k' O; j7 G( v
Một người lính trong số mười người còn sót lại hỏi.
. E( D/ P( `5 b8 [- C! k
) l# M" ^/ s; _$ f" HNghĩ một lúc, tôi trả lời.
6 b- C( l& |# n, p% _* Y6 S( s2 S* d$ Z
"Tiến về Reya, tập hợp cùng những người còn lại."; ^* t) a. q9 x& w/ J7 X; {3 y0 D

* t  Y5 Y" t( ?. V% $ G+ H6 kBỗng một nhóm người xuất hiện di chuyển về phía chúng tôi.9 {2 [1 ]1 S4 O" {% ?2 }- f
: {( |+ B: j0 _6 G+ @% a6 w: a
"Quân tiếp viện sao?"
# v3 y4 ~/ E& @7 y' {: % S& e+ C
0 n2 I, _# z  j" u4 T# h"Không ổn rồi...! Helena-sama, chúng là đạo tặc.". z# K- e/ f; H1 H3 % {

& a2 z* J- u/ Q"Đạo tặc sao?") H% [$ ~% u" H0 W' ~$ v, g

/ q+ y8 w( F" b; l+ zCòn đang nghĩ vậy thì bọn họ đã tiến gần về phía chúng tôi, quả nhiên nhìn họ không gì khác hơn ngoài đạo tặc. Số lượng gấp khoảng ba lần chúng tôi.
) ^3 j3 q6 E" h4 y  F6 m

; t: L: z1 u% X6 ^* c, u8 f- w% w"Gì đây? Lính hoàng gia sao?"
  H& l2 `6 L+ j. R, A" V8 _, p% ~: L& q' A, v  x- c
"Chả nhẽ con nhỏ kia, có khả năng không?"  l- I: z, r; d" t( c% ?  T
; ]( f7 t1 w7 M# y3 c% N2 Y- " O% Q
"Rõ rồi, quý tộc cấp cao, đang được bảo vệ di tản bởi lính Hoàng gia khỏi con Rồng."" w$ ^* v5 y8 @. }8 k! U

8 D' a/ N% [; KNgười này có vẻ là thủ lĩnh, nói trong khi cười nham hiểm để lộ hàm răng đen của hắn.
* m' Q( d6 |6 a6 m! Y+ Y8 H8 [' w  u. v, `0 L3 O/ }
"Là Cô công chúa trong lời đồn Helena đó sao?"8 l9 J* t, s* D8 z- S
/ V! h% ~' T! q( S' X
"Chắc chắn luôn."
1 v, E3 m. U4 T! U# E' h$ @0 o* y5 Q( I
"Quả là một ngày tốt lành, không những kiếm được nhiều món hời, giờ lại thêm cái phần thưởng này nữa."
+ U* D% T# g4 V0 ]# ?& O' p4 Y4 R* P% S* w# k
Lũ đạo tặc nhìn tôi cười khúc khích., H* & ^9 _! c0 G# E7 ]% Q

+ K8 I& s# v6 D+ BVới đôi mắt thèm khát đầy dục vọng. / c5 G% v, A+ J. N
$ B) X" U" P' Q9 x: x/ ?+ v0 c3 ^
Cơ mà, chúng nói...

- M- }) w1 Y& E( y1 [( Q& E( {
" z) A; o! e& S3 {; D8 w; o* L6 d4 f"Nhiều món hời...?"4 & s" J1 H2 m& f/ d
0 Z8 b/ Q0 Z; c- a
"Vì lệnh sơ tán khẩn cấp nên người dân Reya có lẽ chỉ rời đi không chuẩn bị gì nhiều, chúng chắc đã vơ vét những gì được để lại."
( R  v, F1 {" G7 z8 I: S2 [% d" z% g. v5 K6 x% V1 N" @
Một người lính nói.7 S% |0 @+ g3 q+ 7 f, k
( V5 G% @1 I( D
"Sao các ngươi nỡ lòng nào làm vậy chứ..."5 |) r) n* r9 }* L0 P

' g, S, X4 L  Y5 Z; y6 R"Cô đang nói cái quái gì vậy?"
. d2 A2 n. g+ l' }
% ]0 O- `1 n: u# }9 JTên thủ lĩnh nói với gương mặt gian xảo.2 P' P8 r) K% |' A% x* J; g* `) o

# c0 t7 E4 Z  ~+ I- d"Chỉ là tái sử dụng thôi mà. Cứ để đấy thì sớm muộn gì con rồng cũng phá hủy hết thôi đúng chưa? Chả phải cứ để phí phạm như thế thì bọn ta gom chúng lại để phục vụ cho mấy mục đích "tốt đẹp" chả phải là hơn sao?"% h- o0 `  N- Q* g4 g9 V
1 z+ v- o8 ~+ Y+ }
"Chuẩn thế, thủ lĩnh nói không sai."
3 e, y) n" N% Y5 i- X3 x: u- |9 S
! l$ B3 Y& u0 o* J! d3 w3 }5 L
"Ngài ấy quả thật rất thông minh."
! _8 s/ j5 y) R  C
  U# i$ N& z7 s$ N9 HLũ đạo tặc nói với một nụ cười kinh tởm.
4 C" P1 l6 o, q) X" `# g5 f7 O( F. L
9 n# n0 D% J* Z( P# G  N2 d"Mà hơn hết thì ..."
  a- q- f/ E* a' {. _4 m
& C) ]& l1 x9 OTôi bất giác lùi lại 1 bước., m( M0 B! t5 L
* n9 T1 {+ F8 t- W. B
"Hữu duyên thế này, thôi thì ta sẽ tiện mang cô Công chúa này theo."
; v' B- T1 u' l+ M& r* t" O" g4 e+ D* I" E: A7 ^1 ^
上一篇:Chương 43: Xích nhãn long
下一篇:Chương 45: Tin đồn và thực tế

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách