Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 67: Phép thuật của con gái tôi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:13:33 | |Chế độ đọc
Sau khi kết thúc buổi yến kiến. Chúng tôi rời khỏi thủ đô và đi đến một khu rừng cách nơi đó vài kilomet.
) e  X: Q3 S  T, S. e
8 E1 I& c; k0 e9 r0 ]6 f' ENgôi nhà phép thuật của tôi được đặt ở đó.  M5 f+ d0 r) V/ W6 H9 f

+ `$ Q4 A) L$ X) c( iCánh cửa mở ra. Aura và Chibi Dragon đi ra.# T- d$ x9 Y" X" G/ Q
# j6 x. a# A% I4 d9 M4 R
Trong khi chúng tôi đi gặp Nhà vua. Cho an toàn, tôi để cô ấy ở lại đây.
- P  i7 W2 `8 Z7 j5 w- ]! ]2 z% n8 k' H( L3 c) L# t& x
[ Myu ~ ], {  n4 G" f, K; n3 i7 f

: g- J$ u4 a) J7 q2 ^2 a+ C[ Tớ về rồi đây, O-chan ]% k$ [) f; J) {2 h* L/ N5 @
( }1 C+ O& B5 X1 z: D5 c8 n
Hikari trở lại dạng người và chạy đến ôm Chibi Dragon.
# M  A9 Z0 ]3 n$ o
7 ?' i5 , y1 b; O5 D* Aura nói chuyện với tôi.
) |1 B7 X& H1 P1 N
  k' ^1 x8 k9 j7 ~" X( r, V[ Tình hình như thế nào ? ]+ k; }( g, v; x7 x
1 s; p. w' A( d
[ ....Người phụ nữ tên Aerine.....Tôi chắc chắn bà ta là chủ mưu ]5 T- ^6 z- c4 }! R( C2 k

! b! d' u. |& x) ~% [/ d/ q# C' c6 |[ Em cũng nghĩ vậy ]- ]5 L! o- H# e3 P

2 |& A. ]$ h- [6 W+ nMelissa vẫn còn đang trong trạng thái '' Thánh nữ ''./ V! x, _( Q% {, _

2 [; N. P; ~  N8 M[ Hoàng hậu.....]2 |" h  B" }3 s/ G

2 Y( b( Z$ `! JAura quay mặt nhìn xuống đất và cắn môi.7 S" y8 o4 h2 a# G5 p/ ~)
  M! x/ @0 q5 Y/ b; r2 k
Thay vì ngạc nhiên.Cô ấy đang có khuôn mặt phẫn nộ.: Q8 q$ G% `9 z1 E9 w
9 j, ~+ Y. O) b! ~  K+ H
[ Công chúa không ngạc nhiên à ]
; h0 _) Q# y# s5 Q- i! J0 n/ a+ |2 X, M9 H- |, K) [
[ Không, bởi vì từ khi bà ta xuất hiện, các chị gái của em bắt đầu qua đời ]
- V, i/ f' E! Y& a5 f. d& c- B0 {
/ ~2 + i5 H9 V' z2 k+ L5 X3 O: Y[ Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa ]& x6 `+ G* ]! H* y9 x: `1 o- {  X
1 u: m+ A6 O4 `1 t6 O
[ Nè Kakeru, người phụ nữ đó, bà ta có thể là một con quỷ ]
2 ; X) T% k- ^, l# O
4 k8 ?2 [& D$ v( g9 W+ x% tMelissa nói, và tôi gật đầu đồng ý.% t8 M" p. h, r, o: r4 _
2 z6 L' t0 L" ~. P0 k
[ Anh cũng nghĩ vậy. Bà ta có thể kiểm soát một con quái vật như Grodo , xét theo lẽ bình thường, Grodo là một con quái vật khá mạnh. Khả năng cao bà ta là một con quỷ ]
# q/ U! V/ w! H' l0 ?
9 M& w% |; O1 u! d
[ Không, em nhìn vào mắt ]6 [( m7 }( V4 a% F

# D/ T7 F$ P/ y+ c. K( ^0 h[ Khi em nhìn vào mắt bà ta, em chắc chắn đó không phải là mắt người ]
' D# ?, |: g5 g: u
+ Q2 n7 R) ?+ w7 [! c- W[ Chúng ta nên vạch trần chuyện này ]
: t% {" O  m* S/ z( k$ O9 c4 `3 K# K  b) }% ~
[ Làm thế nào được ? Xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao là bà ta đã hoàn toàn thao túng Phụ hoàng? Chúng ta không thể nào tự dưng lại nói " Hoàng hậu là một con quỷ '' cho phụ hoàng nghe được, ]
; t5 z: {0 a: c" b1 _( n8 X( [
1 W2 }( z! @4 n$ O. D' |' l( R[ Thần nghĩ..... à không,  ngay cả thần , điều này cũng bất khả thi ]
( P! ?3 n. {/ ~6 b* b- A& y6 V, R- P% c
Melissa lắc đầu nói.
2 a0 Z! E% G# q- I# G, W9 d! F, R* G; R8 Z; Q+ g* D$ t
Nhà vua là một người sùng đạo, Và cô ấy là '' Thánh nữ '' của tôn giáo solon.: P& K4 }6 ^1 O' E3 L# u$ @5 j  S

0 z9 k+ ]9 K3 b4 J3 ZBằng cách nào đó, lão ta có thể tin những gì cô ấy nói.2 I$ V1 p" e. J5 y4 z* G5 B/ f

+ 5 c& l5 I$ ^2 M8 p[ Àh, có một phép thuật tên là ''Expose'', em nghĩ chúng ta có thể thử dùng nó ]
1 G/ g" ~. P+ o4 }! Q+ h9 D1 s
( A, P2 ~/ t  O; J+ X9
[ Thanh tẩy ?? ]
. q% c: I4 a( ]& L
) d! r+ . p: X4 e5 N$ ]0 _[ à thần hiểu rồi. Aura-sama có chắc mình có thể sử dụng nó không ? ]
3 x3 T2 S4 @# U$ R  r* A
! `( f: `; _* j6 F[ Có thể ]
# x9 D1 C/ J2 Z2 j
: k, R/ T; C/ y' Z1 i[ Nếu vậy, đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta ]
- Y& ?* R# ?5 f7 V
4 V" 4 P$ L! zMelissa đồng ý. Nhưng tôi thì chả hiểu cái chi mô rứa. Vì vậy tôi hỏi .
/ o. g) o7 s8 z$ N3 P- i* H, c* y6 X
% }7 }" X9 ~  ?0 B) M& U[ Này, loại phép thuật tên Thanh tẩy gì gì đó là cái gì ]' O2 `. V, R9 o+ y- O' G4 r! I

  _2 G- T$ u- i3 n7 Q. i8 z[ Uhmm ...... Hikari-chan, em có thể trở về dạng Demon Sword giúp chị được không ? ]
9 M2 @8 u' t* W' n
/ i5 R: Y, M8 a1 Q) ]! TMelissa suy nghĩ một lúc và nói với Hikari.& m. e1 J. J4 p4 b) F: X6 U# a, Y

, U6 q0 k9 y2 |( Q+ Y) `# N[ Vâng ạ ]
" _  g# Q, o% w8 h- E% o4 a3 t4 m' G: J/ Q
Hikari lập tức trở về dạng Demon Sword.
2 t* U. V3 l5 e0 }+ Q
! b" }6 L6 }+ F! J8 PBên cạnh Chibi Dragon. Tôi để thanh kiếm Hikari cấm xuống đất.
3   o% A0 S; H) }

4 ~' l- J3 W. U9 v( w( i7 E[ Aura-sama ]
- g+ j* y2 n9 n1 l% U0 P) f9 i( E, E$ _/
[ Okee]
" K$ Y  m/ c; P, W8 [6 a* h4 q- i
" q8 U! A! n  F& OAura lại gần Hikari. Cô ấy tập trung phép thuật từ cơ thể phát ra ngoài. Và hô '' Thanh tẩy ''.
0 T# R' H9 t$ s
; @9 ?* C/ S& R! ~+ N* gÁnh sáng phát ra từ phép thuật của Aura bao phủ lấy Thanh kiếm Hikari. Và ngay lập tức Hikari trở lại dạng người.3 i+ S4 z0 N9 c/ [+ x
  d6 c5 s+ [# N( P9 P% U8 t
Và Chibi Dragon ở bên cạnh con bé cũng bị ảnh hưởng của phép thuật và biến thành một con rồng khổng lồ.6 F% X4 x$ D/ q0 k8 f) b( z
6 ^* |, V5 E  C. T' p
Đây là hình dáng của con rồng mà tôi đã chiến đấu lúc trước, Tuy nhiên nó không còn hào quang đỏ bao phủ như trước.' P7 D* {# }- L, D' Y/ Y( I: ?
& b( r% P/ R& p( z
[ C-Cái gì thế này ]$ n! Y3 N' b- J3 f: M$ U. q
* |; b7 _4 e0 y
Aura không biết về danh tính của Chibi Dragon....Olivia cũng rất ngạc nhiên .
& V, w6 ^% e$ k5 }# g+ q' V9 D1 z' F" E1 E
Mặt khác, Melissa không mấy ngạc nhiên, Và nói với tôi.
+ S. y" V+ n( ^/ X+ t2 b3 w7 a* 9 D( j* T' t' ~8 V

[ Đây là công dụng của phép Thanh tẩy ]% W9 z( r) Q( B/ e7 l+ Y; q

% b. Y; x6 r* ?6 p9 g[ Anh hiểu rồi ]: f  |/ ~1 n7 }2 b' j* p

0 F; ]% z" I  ^% W  ☆  
$ k1 C, a2 H. F+ Z2 a1 k8 f8 U1 `! W
9 h3 b1 Y! C: q( OĐêm đến. Bên trong phòng yến kiến.- }8 g" u+ U& p( w) K5 y

; }: j" l+ ?6 ]7 h1 ATôi và Aura cùng dịch chuyển đến đây.
9 x/ u( q( c( x/ A& m3 n
4 c+ m$ U, G; O& X7 u6 ^; {4 o- Z! k( t[ Nơi đây là...vừa mới xảy ra chuyện gì vậy ? ]
; v4 X" p$ ^7 U+ v( F$ u' b  X0 x
[ Đây là một loại phép thuật đặt biệt cho phép tôi dịch chuyển đến những nơi mình đã đi qua ]. O' K; L" V" `% n# x/ V4 p

- R: B. {9 d) F$ o0 W& u+ K7 V[ Có loại phép thuật như thế tồn tại nữa à ]; j2 {$ y$ p/ p9 Y+ v
3 q/ W6 X3 t7 @7 b  
Aura đã rất ngạc nhiên.1 U. }0 N. h+ f0 n& H2 ?2 D

0 r5 [8 ]( o7 x# J9 [ Nhưng tôi không thể đến những nơi mình chưa tới, từ đây công chúa hãy dẫn tôi đến phòng của Aerine ]
4 x& w* v2 s7 L# a1 F  h2 Y
) p" h* t9 B$ O5 ~[ Vâng, đi theo em ]/ V) O# e; t! O) Q0 o


# L! D8 A7 ~5 }: _8 Z% D+ xAura hiểu rõ tình hình và gật đầu.
2 a5 g6 ^" n& |7 k- {
- ]9 K* O6 g8 Q1 X; f; A$ MChúng tôi rời khỏi phòng và bước đi nhỏ nhẹ ở hành lang.
5 L- w& g1 e3 _0 s# U0 m2 l7 }
6 j$ 8 [. s) l2 t0 `Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nó đang đến gần.
3 E- ]- Q0 ^5 P0 W. U# v" y6 Q
# |+ j: R' a! ]+ U* {




上一篇:Chương 66: Người đàn bà chủ mưu
下一篇:Chương 68: Hồi kết của mụ Quỷ

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách